Announcement - Njoftim


Description


Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale (ALCDF) në kuadër të projektit : “Çiklizmi Ndёr-kufitar: Njё tjetёr nivel i turizmit tё aventurёs nё Mavrovё-Rostuse dhe Dibёr”, financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Maqedoninё e Veriut nё kuadёr tё Programit IPA ndёrmjet Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut dhe Republikёs sё Shqipёrisё, po kërkon një ekspert / grup ekspertёsh për :
Realizimin e Vlerёsimit tё Projektit: “Çiklizmi Ndёr-kufitar: Njё tjetёr nivel i turizmit tё aventurёs nё Mavrovё-Rostuse dhe Dibёr”.
Përshkrimi i detyrave që duhet të plotësojë eksperti / grupi I ekpsertёve, kualifikimet e nevojshme dhe produktet që duhet të dorëzohen jepen në termat e referencës të cilat mund t’i gjeni në: 


Të interesuarit duhet të dorëzojnë propozimin Teknik, CV te ekspertit (ëve) dhe ofertën financiare dorazi ose me postë në adresën e mëposhtme: 
Zyrat e ALCDF – Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale
Rr, Shyqyri Ishmi, Pallati Shpresa, No. 22/5
Tirana/Albania
Tel: +355 44518628
Aplikimet pranohen deri më date 13 Maj 2022, deri ne orën 17:30. 
Zarfi duhet të përmbajë propozimin teknik dhe propozimin financiar.
Për më shumë informacion mund të na kontaktoni nëpërmjet e-mail info@alcdf.org

Announcement
Albanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF) in framework of the project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostuse and Dibёr” financed by European Union Delegation in North Macedonia in framework of Cross border cooperation Programme Republic of North Macedonia – Republic of Albania under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II) allocations for 2016-2017.
is looking for a consultant (s) /expert(s) for:
Evaluation of the Project “Cross-border biking: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostuse and Dibёr” 
The description of tasks that the consultant(s)/expert(s) should fulfil, the necessary qualifications and criteria, and the deliverables to be developed are provided in the Terms of References that can be accesses in the link
All applications must be in English. The interested applicants are requested to submit a hard copy of the technical application and financial offer.
The proposal should be mailed in a closed envelope in the following address:
ALCDF – Albanian Local Capacity Development Foundation
Rr, Shyqyri Ishmi, Pallati Shpresa, No. 22/5
Tirana/Albania
Tel: +355 44518628
The Deadline for the submission of application is May 13, 2022 the latest at 17.30 hours.
For any questions you might have related the application, please contact in the address info@alcdf.org. 

  • Region:

    • Tirane

More News & Updates