Trainimi i lidershipit dhe menaxhimit për Aktorët Mjedisorë të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura në rajonin ndërkufitarë të masivit Sharr-Korab. PONT Projekt


Description

Mbahet trainimi i lidershipit dhe menaxhimit për Aktorët Mjedisorë të Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura në rajonin ndërkufitarë të masivit Sharr-Korab.Përfaqësues nga Administrata e ZM, strukturat e co-menaxhimit, dhe Shoqëria Civile nga Parku Kombëtarë i Malit të Sharrit, Parku Kombëtarë i Mavrovës, dhe Parku Natyrorë Korab - Koritnik për ditë me radhë, në Mavrovë, në lehtësim dhe instruktim të Ekspertit Myftar Doci, nga qendra burimore ANTTARC, morën njohuri të reja, ndanë eksperiencat mes njëri-tjetrit, punuan bashkarisht dhe u aftësuan në mirëmënaxhimin dhe lidershipin në punën e tyre, në institucionet ku punojnë, dhe për komunitetet të cilat ato u shërbejnë.
Ky trajnim u organizuan në kuadër të projektit “Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i zonave të mbrojtura në Malin e Sharrit, Mavrovës dhe Korab-Koritnikut”, financuar nga programi Prespa Ohrid Nature Trust - PONT, zbatuesit e projektit Fondacioni ALCDF dhe partnerët CSCD dhe LAG Dibra Turistike
Се одржa обука за лидерство и раководење за еколошките актери во управувањето со заштитените подрачја во прекуграничниот регион на масивот Шар-Кораб. Претставници од Управата на ЗП, структурите за ко-управување и граѓанското општество од Националниот парк Шар Планина, Националниот парк Маврово и Паркот на природата Кораб - Коритник два дена по ред, во Маврово, под олеснување и инструкции на експерт Myftar Doçi, од ресурсниот центар ANTTARC, учесниците се стекна со нови знаења, споделуваа искуства меѓу себе, работеа заедно и беа обучени за добро менаџирање и лидерство во нивната работа, во институциите каде што работат и за заедниците на кои им служат.
Оваа обука беше организирана во рамките на проектот „Заштита и одржливо користење на заштитените подрачја на планината Шари, Маврова и Кораб-Коритник“, финансиран од програмата Преспа Охрид Nature Trust - PONT, имплементаторите на проектот ALCDF и партнерите CSCD и LAG Dibra Tourist .

  • Region:

    • Diber

More News & Updates