Takimet ndërgjegjësuese me shkollat në zonat e Mbrojtura të Korab-Koritnik, në Njesite Administrative Maqellare dhe Kastriot ne kuader te projektit PONT


Description

Vazhdojnë takimet ndërgjegjësuese me shkollat në zonat e Mbrojtura të Korab-Koritnik, në Njesite Administrative Maqellare dhe Kastriot.
Zonat e Mbrojtura janë shtëpia e flores dhe faunes të kërcënuara dhe të pazëvendësueshëm ne planet. Prandaj Zonat e Mbrojtura, janë të njohura me të drejtë si qendra të ruajtjes së habitateve që janë jetike për mbijetesën dhe prosperitetin e lloje të shumta te flores dhe faunes. Është e rëndësishme që Zonat e Mbrojtura të bëhen edhe qendra edukimi, në mënyrë që të përgatisin dhe frymëzojnë një brez të ri me vyrtyte për të arritur qëllimet tona globale dhe lokale të ruajtjes se biodiversitetit.
Zonat e Mbrojtura në rajonin e masivit Sharr-Korab janë të pasura dhe të larmishme në specie, habitate dhe trashëgimi kulturore. të tilla ato kanë nje potencial të madh për t'u bërë klasa të jashtëzakonshme të hapura për edukimin mjedisor dhe të mësuarit nga përvoja më e mirë lokale. Mbështetur nga programe të strukturuara arsimore dhe edukatorë të trajnuar, Zonat e Mbrojtura janë padyshim vende të shkëlqyera për fëmijët dhe të rinjtë për të mësuar rreth natyrës dhe të fitojnë aftësitë ne zgjidhjen e problemeve, të menduarit kritik dhe të punës në grup që u nevojiten në sfidat e gjeneratës së ardhme. Këto takime ndërgjegjësuese i paraprijnë aktiviteteve krijuese mjedisore të vetë shkollave dhe nxenësve në ceshtjet e Zonave te Mbrojtura, për masivin Sharr-Korab.
Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit “Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i zonave të mbrojtura në Malin e Sharrit, Mavrovës dhe Korab-Koritnikut”, financuar nga programi Prespa Ohrid Nature Trust - PONT, zbatuesit e projektit Fondacioni ALCDF dhe partnerët CSCD dhe LAG Dibra Turistike .
Awareness meetings started with schools in the protected areas of Korab-Koritnik, in the Maqellare and Kastriot Administrative Units.
Protected Areas are frequently home to threatened and irreplaceable biodiversity. They are therefore rightly recognized as centers of conservation of habitats that are vital for the survival and prosperity of numerous species. It is important that Protected Areas also become centers for education, in order to prepare and inspire a new generation to achieve our global and local conservation goals.
Protected Areas in the Sharr-Korab region are rich and diverse in species, habitats and cultural heritage. neither such they have great potential to become exceptional open-air classrooms for environmental education and experiential learning. Supported by structured education programs and trained educators,
Protected Areas are undoubtedly excellent places for children and young people to learn about nature and gain the problem-solving, critical thinking and team-working skills they need in the 21st Century.
This activity was organized by the project of “Protection and Sustainable Use of Protected Areas in Sharr Mountain, Mavrovo and Korab-Koritnik”, financed by the Prespa Ohrid Nature Trust - PONT program, and implemented by ALCDF Foundation in partnership with CSCD and LAG "Dibra Turistike".
Per info linku ne vazhdim:

  • Region:

    • Diber

More News & Updates