Takime me komunitetin ne Zhirovnice per bashkepunim nderkufitar me zonen e Rabdishtit e Maqellares ne kuader te PONT Projekt.


Description

“Zonat e mbrojtura për komunitetin” është synimi kryesor i një menaxhimi të mirë të këtyre territoreve. Me një përvojë shumëvjecare, që në vitin 1948 kur është shpallur Parku Nacional i Mavrovës, ka shumë arritje dhe zhvillime profesionale, dhe kontaktet dhe komunikimi me komunitetin janë shikuar një hallkë kyce e menaxhimit të Parkut.
Zhirovnica është një nga fshatrat më të mëdhenj të këtij Parku, rrëzë majës së Velivarit. Banorët e këtij fshati sot kanë mbetur pakicë, pasi pjesa më e madhe janë në kurbet, por ata që janë kanë cfarë tregojnë për eksperiencat dhe përvojat e tyre, por edhe sfidat dhe shqetësimet në menaxhimin e burimeve natyrore. Ata janë krenar për bukuritë e natyrës, për cajin e rrallë të Zhirovnicës, dhe për mënyrën se si mbrojnë vetë si fshat burimet natyrore, si organizohen në mbrotjen kundër zjarrit, dhe si protestuan kundër ndërtimit të HEC-ve në fshatin e tyre. Ata flasin edhe për rregullat strikte për drutë e zjarrit, ndërtimet, menaxhimin e mbetjeve dhe “itifakun” e fshatit që të mbrojnë dhe kujdesen për pjesët e parkut në fshatin e tyre. Stafi i projektit në këto takime zgjeroi edhe fushën e diskutimit për bashkëpunimin ndërkufitarë, dhe për mundësitë dhe përvojat e bashkëpunimit të Zhirovnicës me Rabdishtin dhe fshatrat e Melanit apo Maqëllarës në Shqipëri, sidomos për shtigjet turistike, mbrotjen nga ndërhyrjet ilegale, gjuetinë e paligjshme, dhe bimët mjeksore. Nje takim tjetër u zhvillua edhe më banorë nga fshati Jance, dhe këto takime do vazhdojnë edhe me banorë të tjerë nga fshatrat e Mavrovo dhe Rostushe.
Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit “Mbrojtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i zonave të mbrojtura në Malin e Sharrit, Mavrovës dhe Korab-Koritnikut”, financuar nga programi Prespa Ohrid Nature Trust - PONT, zbatuesit e projektit Fondacioni ALCDF dhe partnerët CSCD dhe LAG Dibra Turistike .
„Заштитени подрачја за заедницата“ е главната цел за добро управување со овие територии.
Со долгогодишно искуство, од 1948 година кога е прогласен Националниот Парк Маврово, има многу постигнувања и професионален развој, а контактите и комуникацијата со заедницата се сметаат за клучна алка во управувањето со паркот.
Жировница е едно од најголемите села на овој парк, во подножјето на врвот Веливар.
Денес, бројот на жителите на ова село е намален многу , бидејќи повеќето од нив се на печалба, но оние кои останале имаат што да кажуваат за нивните искуства, но и за предизвиците и грижите во управувањето со природните ресурси. Горди се на убавините на природата, на реткиот чај од Жировница и на начинот на кој самите како село ги штитат природните богатства, како се организираат во противпожарната заштита и како протестираа против изградбата на ХЕ во нивното село.
Зборуваат и за строги правила за огревно дрво, градежништво, управување со отпад и селскиот „итифак“ да ги штити и да се грижи за деловите од паркот во нивното село. Проектниот персонал на овие состаноци исто така го прошири опсегот на дискусија за прекугранична соработка, како и за можностите и искуствата од соработката на Жировница со Рабдишта и селата Мелани или Маќелара во Албанија, особено за туристички патеки, заштита од нелегални интервенции , нелегален лов и неправилно прибирање на лековитите растенија.
Остварена е уште една средба со жители од село Јанче, а овие средби ќе продолжат и со други жители од селата Маврово и Ростуше.
Оваа активност беше организирана во рамките на проектот „Заштита и одржливо користење на заштитените подрачја на планината Шар, Маврово и Кораб-Коритник“, финансиран од Преспа Охрид Nature Trust - PONT програмата, имплементаторите на проектот Фондацијата ALCDF и партнерите CSCD и LAG Туристичка канцеларија Дибра

  • Region:

    • Diber

More News & Updates