22-23 October - Volunteer Trail Building


Description

Some new information regarding the project activities within the project Cross Border Biking - Funded by the European Delegation and covering the border municipalities: Peshkopi and Mavrovo-Rostuse
✔️In the period from October 22 to 23, on the Macedonian side of the border line, a Trail Building Event was organized. The employees and the company Fortesa were also included in this event, with whose instructions the 6 volunteers who volunteered and actively took part were directed and trained, in cooperation with the authorities.
????During this event, a bridge was built which is necessary to easily and safely connect the two parts of the aphil path that leads to the border zone.
The project team is graifull to all participants on this event and company Fortesa from Tetovo, their employes and experts from Bulgaria for the excellent cooperation.
????????Некои нови информации по однос на проектните активности во рамките на проектот Крос бордер бајкинк - Финансиран од страна на Европската делегација и ги опфаќја пограничните општини: Пешкопеја и Маврово-Ростуше
✔️Во периодот од 22 до 23 Октомври, на Македонска страна од граничната линија, беше организиран Треил Билдинг евент. На овој настан беа вклучени и вработените и фирмата Фортеса, со чиви инструкции беа насочувани и обучувани 6те волонтери кои своеволно се пријавија и активно земаа учество, во соработка со надлежните.
????За време на овој евент беше изграден мост кој е неопходен за лесно и безбедно да се врзат двата дела од апхил патеката која води до пограничната зона.
Проектниот тим испраќа огромна благодарност до сите учесници на овој настан и компанијата Фортеса од Тетово, нивните вработени и експертите од Бугарија за одличната соработка.
????????????????????????

  • Region:

    • Diber

More News & Updates